Nieuws

Afsluiting van het corona Gildejaar.

Even alles anders…

Even geen handdruk,

maar een voetdruk,

even geen knuffel,

even geen zoen,

maar ‘werken met de ellebogen’.

Even allemaal experts in handhygiëne,

even op afstand,

liefst zelfs één meter

of verder, zo nodig…

De wereld draait door,

maar toch lijkt alles even anders.

Gevoelens van eenzaamheid en angst, ze overspoelen velen…

En toch…

laten we er samen in geloven,

dat het uiteindelijk…

de liefdevolle afstand zal zijn,

maar ook de blijvende verbondenheid,

die nu even ‘anders’ (en op afstand) is,

die ons de hoop zullen geven,

om erin in te geloven,

dat we binnenkort,

weer hand in hand,

het leven zullen vieren…  

             Bron www.pastoralezorg.be

Lieve mensen

Niet eerder in het bijna zeventig jarig bestaan van het Vrouwengilde Boxtel is het voorgekomen dat bijna alle lezingen en bijeenkomsten geannuleerd moesten worden.

Zelfs de dagexcursie, dit jaar 20 april, tevens de afsluiting van het verenigingsjaar 2020-2021 moest afgelast worden.

In november jl. inventariseerde het bestuur een aantal activiteiten voor eind april of begin mei als mogelijk alternatief voor de geplande excursie.

Maar helaas, het coronavirus houdt de samenleving, niet alleen in Nederland maar in de hele wereld, nog steeds in zijn greep.

De gevolgen van dat virus zijn dagelijks voelbaar en raken vrijwel iedereen, direct of indirect.

Het bestuur van het gilde heeft in de afgelopen periode een aantal keren online vergaderd en is druk bezig met het samenstellen en invullen van het programma voor het nieuwe verenigingsjaar.

We gaan ervan uit dat dan steeds meer mensen gevaccineerd zullen zijn waardoor het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames zullen afnemen. Dat zal tot gevolg hebben dat ook veel van de beperkende maatregelen met betrekking tot de epidemie teruggedraaid zullen worden.

Misschien nog met in achtneming van de basis corona maatregelen hopen wij op woensdag 15 september a.s. te kunnen starten met het gildejaar 2021 -2022.

Eind augustus ontvangt u daarover de nieuwsbrief en het jaarprogramma. Namens Annelies, Henny, Henriëtte, Marie-Thérèse, Marij en Nel wens ik u graag een mooie, ontspannen zomertijd.

Houd moed, zorg goed voor uzelf en voor elkaar, Marianne Jansen.

Nieuwjaarswens

Lieve mensen  

Wie had begin 2020 kunnen vermoeden dat ons leven vanaf begin maart  beheerst zou worden door een pandemie veroorzaakt door covid-19. Een  pandemie die de kwetsbaarheid van mensen op sociaal, lichamelijk en  psychisch vlak blootlegde.  

Voor veel mensen was het een moeilijk en verdrietig jaar. Mensen werden  ziek, al dan niet gerelateerd aan corona en moesten misschien afscheid  nemen van een geliefd persoon. Veel mensen voelden zich alleen en  eenzaam vanwege de corona maatregelen. 

Vanaf 10 maart voelde het bestuur van het Vrouwengilde zich  genoodzaakt alle activiteiten tot nader order stop te zetten. Zelfs de  geplande excursie in april kon niet doorgaan.  

Vanaf 15 juni kwam het sociale leven weer iets op gang. Optimistisch maakte het bestuur een programma voor het nieuwe  verenigingsjaar 2020-2021. Met inachtneming van het corona-protocol  werd tijdens de algemene ledenvergadering in september het nieuwe  seizoen geopend.  

Echter door de oplopende corona besmettingen en de vele  ziekenhuisopnames volgde opnieuw een strenge lockdown.  De geplande lezingen en cursussen in oktober en november plus de  kerstbijeenkomst in december moesten helaas worden afgelast.  Al hebben we inmiddels wel reden om optimistisch te zijn de zorgen  rondom het virus zijn nog niet voorbij.  

Ook in januari kunnen we nog niet fysiek bij elkaar komen. Toch zal het bestuur in de komende maanden het programma voor het  verenigingsjaar 2021-2022 gaan samenstellen.  

Zo gauw het verantwoord is, zullen wij onze activiteiten in het voorjaar  gaan hervatten.  

Houd daarom uw mail en de berichtgeving op de site in de gaten voor  actuele informatie. 

Mede namens de bestuursleden Annelies, Henriëtte, Henny,  Marie-Thérèse, Marij en Nel spreek ik de hoop uit dat 2021 voor u en voor  de mensen die u ter harte gaan een mooi jaar wordt. Een jaar met nieuwe  kansen; een jaar waarin we elkaar weer kunnen opzoeken en stevig  kunnen vasthouden. Een jaar waarin ook de activiteiten van het  Vrouwengilde weer gestart kunnen worden.  

Laten we dus nog even volhouden en de hoop niet verliezen, zoals  verwoord in onderstaand gedicht “Een nieuw Jaar” van Herman Houweling  (1945)

Een nieuw jaar 

Het landschap ligt verlaten 

onder grijs vale lucht. 

Kraaien fladderen op 

zoekend in hun vlucht. 

Een knotwilg staat te peinzen 

boven bevroren sloot 

alsof hij staat te denken 

de akker lijkt wel dood. 

Maar onder deze grijsheid 

bedekt met witte vacht 

tintelt het nieuwe leven 

geboren in de nacht. 

De grauwheid gaat verdwijnen 

het licht breekt helder door 

om stralend te verschijnen 

waar ik de moed verloor. 

Dat hoop ons wordt gegeven 

in het wisselen van de tijd 

een hoop die ons doet leven 

en van de angst bevrijdt.  

Namens Bestuur Vrouwengilde Boxtel 

Marianne Jansen

Van de voorzitter

Deze zomer zullen wij niet gauw vergeten.  De impact van het corona-virus is groot, niet alleen in de samenleving, wereldwijd, maar ook in ons persoonlijke leven. De maatregelingen die de overheid moest nemen om dit virus in te dammen en mensenlevens te sparen lieten nauwelijks nog persoonlijke en sociale bewegingsruimte toe.

Voor Vrouwengilde Boxtel betekende dat dat alle geplande activiteiten vanaf 10 maart kwamen te vervallen. Vanaf 15 juni kwam het sociale leven weer iets op gang. Echter, het virus is nog niet onder controle en is zeker nog niet weg uit onze samenleving. Toch hopen wij van harte dat wij u in september kunnen ontvangen met inachtneming van voldoende voorzorgsmaatregelen volgens de RIVM-richtlijnen. Het bestuur heeft, mede dankzij uw inbreng, een mooi programma samen kunnen stellen. Alleen als het verantwoord is gaan activiteiten in het nieuwe seizoen door. Wij maken iedere keer een zorgvuldige afweging.
Houd uw mail en de berichtgeving op de site in de gaten voor actuele informatie. Wij zien er naar uit om u bij onze activiteiten te mogen begroeten.

-0-0-0-

De impact van het corona-virus is groot, niet alleen in de samenleving, wereldwijd, maar ook in ons persoonlijke leven.
De verspreiding van het corona-virus maakt op een pijnlijke manier duidelijk hoe kwetsbaar wij mensen zijn.
Zoals u eerder heeft kunnen lezen heeft het bestuur van Vrouwengilde Boxtel alle activiteiten van het resterende seizoen afgelast.
Nu de overheid en het RIVM adviseren om ook de sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en bezoek aan ouderen en mensen in een kwetsbare positie zoveel als mogelijk te voorkomen, komt het aan op creatieve manieren om toch aandacht te hebben voor deze mensen.
Mensen die door bovenstaande oproep om thuis te blijven voor problemen komen te staan, die ze niet opgelost krijgen met hulp van bijvoorbeeld  buren of familie, of die behoefte hebben aan een luisterend oor kunnen contact opnemen met het AdviesPunt van Contourde Twern.
Telefoon 0411 655899 of mail adviespunt@contourdetwern.nl . Ook mensen die op een of andere manier behulpzaam willen zijn, kunnen zich via dit telefoonnummer of dit mailadres aanmelden.

-o-o-o-

In december 2019 heeft het KVG Boxtel haar naam gewijzigd in Vrouwengilde Boxtel en daarbij haar katholieke signatuur na vele jaren laten vervallen. Op 10 december zijn bij de notaris de gewijzigde statuten ondertekend. Daarna werd deze gebeurtenis onder het genot van een kopje koffie met taart gevierd.

Daarbij werd Jacques van Wanroij (de ontwerper van ons nieuwe logo)in het zonnetje gezet.

Vrouwengilde Boxtel gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring (gepubliceerd in de map Vrouwengilde Boxtel) leest u precies welke persoonsgegevens we verwerken en hoe we dat doen.

-o-o-o-

Tijdens de interessante virtuele wandeling door Boxtel op dinsdag 6 februari gaf Christ van Eekelen de tip om een keer te kijken op de Beeldbank Boxtel waar intussen zo’n 13.500 ansichtkaarten zijn opgeslagen. Ga eens kijken en wordt aangenaam verrast. Klik  hier

-o-o-o-

Kon u niet deelnemen aan de architectuurwandeling in het Paleiskwartier of wilt u deze wandeling in uw eigen tempo lopen,  dan kunt u de uitgezette route hier downloaden.

-o-o-o-

Als bestuur willen wij heel graag onze zieke leden een kaartje sturen. Natuurlijk zijn wij daarbij afhankelijk van u. Dus mocht u iemand weten die langdurig ziek is, dan horen wij dat heel graag van u.

-o-o-o-

Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat het bestuur heeft moeten besluiten alle lezingen en cursussen tot nader order op te schorten.
Diverse redenen liggen aan dit besluit ten grondslag:
– De Walnoot is gesloten,
– We voelen ons verantwoordelijk naar u toe,
– We hebben ook een maatschappelijke verantwoording mee te helpen dit nare virus zo snel mogelijk te stoppen.
We zijn overtuigd dat u begrip zult hebben voor deze beslissing.
Blijf gezond, zodra we nieuws hebben melden wij ons weer.

-o-o-o-